پولکی میکس مخصوص
سوهان تخت عسلی جعبه فلزی
گز بدون قند 28 درصد مغزپسته
گز آردی 40 درصد مغزپسته خاتم
گز 35 درصد مغزپسته مینا
گز 40 درصد مغزپسته خاتم
گز 42 درصد مغزپسته گل و مرغ
گز ، گز انگبین دار 45 درصد مغزپسته بُته جقه