پولکی میکس مخصوص
سوهان تخت عسلی جعبه فلزی
گز بدون قند 28 درصد مغزپسته
گز 45درصد مغزپسته عسلی ارسی
گز آردی 40 درصد مغزپسته چوبی
گز 35 درصد مغزپسته مینا
گز 40 درصد مغزپسته خاتم
گز ، گز انگبین دار 45 درصد مغزپسته بُته جقه