لوح زرین نخستین جشنواره گز، شیرینی اصفهان توسط استاد حاج سید محمود دردشتی بیانگذار شرکت گز معراج از پیشکسوتان گز اصفهان با حضور اتحادیه صنف گز و شیرینی اصفهان ، نهاد های دولتی از جمله استانداری استان اصفهان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دریافت شد.